HP Workstation Z820 2 x XEON E5-2687W v2 64GB RAM 256SSD Quadro K5000 Win 10 PRO
Szybki podgląd
4 999,00 zł
Dell Precision T3600 XEON E5-1620 16GB 240SSD GTX770 Win 10 PRO
Szybki podgląd
2 333,00 zł
HP Elitebook 840 G3 i5-6300u 8GB 256SSD W10P
Szybki podgląd
1 999,00 zł
Dell Latitude E6530 i5-3320M 8GB 256SSD RW Win 10 PRO
Szybki podgląd
1 250,00 zł
HP Workstation Z200 i5-650 4GB 120SSD + 320GB DVDRW Nvidia FX580 Win 10 PRO
Szybki podgląd
699,00 zł 569,00 zł
Dell Precision M6800 i7-4910MQ 16GB 256+500GB K3100M W10P
Szybki podgląd
3 125,74 zł 2 750,00 zł
Dell Precision T3600 XEON E5-1620 32GB 256SSD + 500GB Quadro K2200 Win 10 PRO
Szybki podgląd
2 680,00 zł

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.

 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.


II. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają.

 1. Sprzedawca – BP COMPUTERS z siedzibą w 35-304 Rzeszów Al. Sikorskiego 2/6, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 517-019-08-06 , działalność wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, który, prowadząc działalność gospodarczą, dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów.

 2. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej:         laptopy-rzeszow.pl

 3. Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży.

 4. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.

 5. Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług.

 6. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.

 7. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.

 8. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

 9. Newsletter – usługa świadczona przez Sprzedawcę, polegająca na przesyłaniu drogą elektroniczną informacji, w tym informacji handlowych, a dotyczących w szczególności Sprzedawcy i jego produktów, branży sprzedaży elektronicznej, nowości, promocji i ofert handlowych.III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

 2. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 4.

 3. Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

 4. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych danych w formularzach, o których mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 2 i 3 oraz postępować zgodnie z warunkami Regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

 5. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.

 6. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu wykorzystywanego do logowania w Sklepie.IV. REJESTRACJA W SKLEPIE

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.


 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.


 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.


 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.


 5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.


 6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.


 7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE - ZAWARCIE UMOWY

 1. Użytkownik, przeglądając strony sklepu, w szczególności prezentujące towary, usługi i koszty wysyłki, ma możliwość zapoznania się z ich opisem, cechami, parametrami technicznymi, ceną oraz kosztem wysyłki oraz kosztami dodatkowymi. Sprzedawca zobowiązuje się do prezentowania na powyższych stronach jasnych i rzetelnych informacji umożliwiających Użytkownikowi zapoznanie się z jego ofertą.

 2. Przed złożeniem zamówienia Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych towarów/usług przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów/usług zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów/usług Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów/usług lub usuwanie ich z koszyka.

 3. Po ostatecznym wyborze towarów/usług przeznaczonych do zakupu Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych służących do określenia:

  a. adresu dostawy,
  b. sposobu dostawy,
  c. sposobu dokonania płatności za towar/usługę.

 4. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.

 5. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa na dany towar lub usługę zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.

 6. W przypadku Umowy o świadczenie usług Sprzedawca powiadomi Nabywcę przed złożeniem przez niego zamówienia o minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta Umowa, jeśli dotyczyć ona będzie świadczenia ciągłego lub okresowego.VI. ZAPŁATA CENY

 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie towar/usługę, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania zakupu, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.

 2. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę. Dostępne formy płatności określone są na stronie „Formy płatności”.

 3. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru/usługi do Użytkownika podane są odrębnie na stronie „Czas i koszty dostawy”.

 4. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy skutecznie złożonych zamówień.VII. DOSTAWA

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę w terminie określonym w ofercie, z zastrzeżeniem produktów „na zamówienie”, których czas dostawy może być dłuższy, o czym klient jest informowany.

 2. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem towarów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta punkt odbioru osobistego.

 3. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar lub usługa nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

 4. W wypadku, gdy Sprzedawca nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta, może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy.VIII. NEWSLETTER

 1. Dla korzystania z Newslettera wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, standardowa przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

 2. Newsletter jest bezpłatną usługą świadczoną przez Sklep dla Użytkowników niebędących Nabywcami oraz Użytkownikom zarejestrowanym w Sklepie zgodnie z rozdziałem III Regulaminu polegającą na informowaniu Użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach poprzez okresowe wysyłanie treści drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail.

 3. Celem skorzystania z Newslettera należy:

  a. wypełnić formularz subskrypcji Newslettera dostępny na stronach internetowych Sklepu i wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub
  b. wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych podczas rejestracji w Sklepie.

 4. Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach Newslettera jest możliwa poprzez wypełnienie formularza subskrypcji Newslettera na stronach internetowych Sklepu, jak również poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości przesłanej w ramach Newslettera.

 5. Użytkownik nie ponosi wobec Sprzedawcy opłat z tytułu korzystania z Newslettera. Użytkownik jest zobowiązany do ponoszenia kosztów transmisji danych poprzez sieć Internet związanych z korzystaniem z Newslettera.IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI BP COMPUTERS

  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Polityka prywatności BP COMPUTERS Barbara Lelek jest skierowana do Klientów BP COMPUTERS i

  określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Klienta oraz zabezpieczenie

  danych osobowych. Brak akceptacji przez Klienta niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z

  brakiem możliwości korzystania z usług BPCOMPUTERS, w tym składania zamówień.

  2. Ogólne warunki współpracy są dostępne na stronie

  http://laptopy-rzeszow.pl

  3. Administratorem Danych Osobowych jest BP COMPUTERS Barbara Lelek (adres miejsca prowadzenia

  działalności i adres do korespondencji: al. Sikorskiego 2/6, 35-304 Rzeszów) , NIP: 5170190806, REGON: 330580714, adres poczty

  elektronicznej: bpcomputers@o2.pl zwany dalej "Administratorem" i będący jednocześnie Sprzedającym.

  4. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29

  sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z

  dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

  5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a

  w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane

  dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z

  tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz

  przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to

  niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

  II. ZBIERANE DANE

  1. Realizacja zamówienia:

  A. Warunkiem złożenia zamówienia przez Klienta jest m.in. podanie danych firmy oraz danych osoby

  kontaktowej. Klient podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże brak wskazania niektórych danych może

  uniemożliwić złożenie zamówienia przez Klienta, gdyż Sprzedający nie będzie miał możliwości przyjęcia,

  dostarczenia zamówienia lub skontaktowania się z Klientem w celu ustalenia szczegółów realizacji

  zamówienia.

  B. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów: nazwę firmy, numer identyfikacji

  podatkowej (NIP), numer REGON; imię i nazwisko osób kontaktowych; adresy poczty elektronicznej;

  numery telefonów; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer

  konta bankowego (do celów rozliczeń).

  2. Dane zbierane automatycznie

  Podczas korzystania przez Klienta ze sklepu internetowego automatycznie zbierane są dane poprzez pliki

  cookies dotyczące Klienta. Do tych danych zalicza się m.in.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ

  systemu operacyjnego.

  COOKIES

  · Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane

  przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę internetową (np. na dysku

  twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia

  korzysta odwiedzając sklep internetowy).

  · Dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej

  sklepu przetwarzane są w następujących celach:

  o identyfikacji Klientów jako zalogowanych w sklepie internetowym i pokazywania, że są

  zalogowani;

  o zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;

  o zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania

  do sklepu internetowego;

  o dostosowywania zawartości strony sklepu internetowego do indywidualnych preferencji Klienta

  oraz optymalizacji korzystania ze sklepu internetowego;

  o prowadzenia statystyk przedstawiających sposób korzystania ze sklepu internetowego oraz

  badania potrzeb Klientów, z wyłączeniem personalnej identyfikacji.

  · Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje

  zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za

  pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć

  (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze –

  w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności sklepu internetowego

  (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki zamówienia).

  · Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na

  korzystanie z plików Cookies przez nasz sklep internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być

  również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

  III. CEL WYKORZYSTANIA DANYCH

  1.Dane podane w pkt II są wykorzystywane do:

  1.a. Realizacji zamówienia,

  1.b. Zmiany, wykonania lub rozwiązania stosunku umownego między Sprzedającym i

  Klientem polegającego na świadczeniu usług elektronicznych poprzez sklep

  internetowy lub zawarciu i wykonaniu umowy sprzedaży produktów oraz ich

  dostarczenia do Klienta.

  1.c. Postępowania reklamacyjnego oraz obsługi zapytań Klientów

  1.d. Wsparcia i realizacji procesów płatności i rozliczeń

  1.e. Dostosowania, pomiaru i ulepszania usług sklepu internetowego

  1.f. Prowadzenia działań marketingowych

  1.g. Wyrażenia opinii przez Klienta

  2. Odbiorcy danych osobowych:

  2.a. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż

  jest to niezbędne dla realizacji zamówień, pakowania, dostawy oraz dokonania

  rozliczeń wybranemu partnerowi realizującemu adekwatne usługi na zlecenie

  Administratora.

  2.b. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż

  jest to niezbędne dla dokonania dostawy, wybranemu przewoźnikowi realizującemu

  przesyłki na zlecenie Administratora.

  IV. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

  1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych niezbędnych

  do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej skutkuje odmową

  zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi

  elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie sklepu internetowego.

  2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Klient jest

  stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w

  celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego

  przetwarzania jest zgoda Klienta.

  V. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH

  POPRAWIANIA

  1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

  2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w

  zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia,

  sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich

  usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem

  ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

  3. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług

  Administratora osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego,

  umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację

  oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

  4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać z opcji w ramach Moje konto lub

  poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: bpcomputers@o2.pl albo pisemnie

  na adres Administratora.

  VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. BPCOMPUTERS może publikować odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po

  przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka

  prywatności dotyczy tylko BP COMPUTERS i nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących innych

  podmiotów.

  2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych

  osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności

  zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę

  nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą,

  uszkodzeniem lub zniszczeniem.

  3. Klient zobowiązany jest we własnym zakresie odpowiednio zabezpieczyć Nr klienta oraz Hasło przed

  ujawnieniem osobom trzecim.

  4. Sprzedający udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu

  przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

  o Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem, w tym certyfikat SSL

  o Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

  5. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność i ryzyko związanie z ujawnieniem Numeru klienta i Hasła

  osobom trzecim (także na skutek nieodpowiedniego ich zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich)

  lub umożliwienie im korzystania z jego Konta w inny sposób.

  VII. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

  1. Sprzedający nie odpowiada za działania lub zaniechania Klientów, skutkiem których Sprzedający

  przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

  2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian, wycofania lub

  modyfikacji funkcji lub właściwości sklepu internetowego, a także zaprzestania działalności,

  przeniesienia praw do sklepu internetowego oraz dokonania wszelkich czynności prawnych

  dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.
X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące działania Sprzedawcy oraz korzystania ze Sklepu.

 2. Reklamację można składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie na stronie „Dane firmy lub kontakt” lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w górnej części Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  a. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
  b. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  c. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
  d. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,

 3. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź za pomocą poczty tradycyjnej.

 4. Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

 5. O ile nabyty towar objęty jest gwarancją np. producenta, importera, Sprzedawcy itp., której zakres potwierdza wydany wraz z towarem dokument gwarancyjny, niezależnie od innych przysługujących uprawnień reklamacyjnych, Nabywca może zgłosić reklamację, powołując się na zakres udzielonej gwarancji.XI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WYPOWIEDZENIE, GWARANCJA

 1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Nabywca będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, a gdy Umowa dotyczyła usługi – w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.

 2. Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej. Nabywca może w tym celu skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnionego m. in. na stronie „Reklamacje i zwroty”. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia wyśle do Nabywcy na trwałym nośniku potwierdzenie jego otrzymania.

 3. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, nie używanym chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

 4. W przypadku dokonanej przez Nabywcę przedpłaty Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu ceny wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania przedpłaty.

 5. Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe w przypadkach, gdy zwrotowi podlegają świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.

 6. Jeżeli czas trwania Umowy o świadczenie usług nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony uzgodniły krótszy termin wypowiedzenia.

 7. Zwracany towar nie może być używany , nie może być w stanie gorszym aniżeli w dniu wydanie przez sprzedającego w przeciwnym razie zwrot z tytułu odstąpienia od umowy nie przysługuje.XII. PRZERWY TECHNICZNE

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Użytkowników ze Sklepu spowodowany siłą wyższą.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu w odniesieniu do Sklepu, w którym dochodzi do zawierania Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie usług (o charakterze jednorazowym), z zastrzeżeniem postanowień punktu XIII.3 Regulaminu.

 2. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku zawierania Umów, o których mowa w punkcie poprzedzającym, po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.

 3. W przypadku Sklepów, w których dochodzi do zawierania Umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym lub okresowym, zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po upływie 45 dni od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu i jednoczesnego powiadomienia o tym Użytkowników na adres e-mail przypisany do konta.

 4. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu Użytkownik ma możliwość rozwiązania Umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym lub okresowym w trybie przewidzianym w punkcie XI.5 Regulaminu.

 5. Jeżeli usługa o charakterze okresowym wygasa w trakcie okresu wypowiedzenia Umowy, Umowa ulega rozwiązaniu w tym momencie i nie ulega przedłużeniu na kolejny okres.

 6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. W sprawach dotyczących korzystania z usług Przelewy24 w związku z korzystaniem ze Sklepu, zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia usługi Przelewy24.

 7. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

 8. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

...jest pusty

HP Probook 6570b i5-3230M 8GB 240SSD DVD Win 10 PRO
Szybki podgląd
1 200,00 zł 1 050,00 zł
Lenovo M91p i5-2400 8GB 240GB SSD + 500GB DVDRW Win 10 PRO
Szybki podgląd
850,00 zł 749,00 zł
FS Lifebook E743 i7-3632QM 8GB 240GB SSD Win10 PRO
Szybki podgląd
1 250,00 zł 1 150,00 zł
Dell Latitude E7240 i5-4210u 8GB 256SSD W10P
Szybki podgląd
977,00 zł 899,00 zł
Dell Latitude E7240 i5-4310u 8GB 256SSD W10
Szybki podgląd
977,00 zł 899,00 zł
HP Elitebook 2740P i5-540M 4GB 160GB SSD W10P
Szybki podgląd
987,51 zł 910,00 zł
Dell Latitude E7250 i5-5300u 8GB 256SSD Win 10 PRO
Szybki podgląd
1 250,00 zł 999,00 zł
Dell Latitude E7470 i5-6300u 16GB 256SSD FullHD Win 10 PRO
Szybki podgląd
2 122,00 zł 1 999,00 zł
Monitor HP L1951G 19
Szybki podgląd
150,00 zł 110,00 zł
Przejdź do panelu Kreator